Đ.C.M.E
Quan tâm của em fake như đồ made by China ...
Tình yêu của Anh thật lòng và bền made in Italy